FitLinie | Formix SE | Recepty doma | FormOffice | HomePack3000 | Rybář | Hromadná pošta | Pletené odevy | DWN.cz | Omalovánky | Vaříme recepty | Email marketing
spacer.png, 0 kB
Obchodní podmínky Tisk E-mail
Napsal marketa roubcová   
pátek 02. února 2007, 14:45

Základní ustanovení
uvedené obchodní podmínky platí pro objednávky v internetovém obchodě.
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).
Prodávající:
Markéta Roubcová, se sídlem Pražská 63 K , Znojmo, IČ: 76487547 
(kontaktní informace - kamenná prodejna KREATIV, naleznete také v sekci Kontakty). 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Obchodní podmínky všeobecně 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách obchodu a je tak .


Objednávka 
Objednávky provedené kupujícím prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné, podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s  obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Registrace kupujícího v internetovém obchodě není podmínkou. 
Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas k archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Dodavatel se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetím stranám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (přepravci, banky a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.
Dodavatel si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání určeném kupujícím v registračním formuláři.


Objednávka
úspěšně dokončená objednávka je v kopii zaslána také na váš e-mail. Pokud jste tento e-mail neobdrželi, zadali jste při registraci špatnou e-mailovou adresu, nebo jste nákup správně nedokončili.
O odeslání zásilky, balíku Vás informujeme e-mailem.
Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá a  budeli zákazník opětovné objednávat zaslání zboží na dobírku, vyhovíme mu pouze až po zaplacení částky zahrnující cenu zboží, původní poštovné a nové poštovné předem na náš účet... na dobírku mu již zboží zasílat nebudeme.
Z výše uvedeného vyplývá, že je určitě lepší stornovat objednávku před odesláním zásilky.

Zboží 
Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

Ceny nabízeného zboží 
jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce.
Všechny ceny v obchodě jsou koncové.
V případě, že dojde u objednaného zboží ke zvýšení, snížení ceny, je tato skutečnost ihned zveřejněna u daného zboží
a ceny jsou závazné pro obě strany ( prodávajícího i kupujícího )

Platební podmínky 
Zboží lze hradit  dobírkou, nebo předem bankovním převodem,
též poštovní složenkou, 
na bank.účet FIO banka : 2100559783 / 2010

Při volbě platby bankovním převodem bude kupujícímu zaslána informace, zda je všechno zboží dostupné.
V případě , že není možné dodat kompletní objednávku, prodávající kupujícího upozorní , případně dohodne změnu v objednávce a poté  zašle podklady k platbě. NIKDY NEPLAŤE ZA OBJEDNÁVKU PŘEDEM !!!

Na základě údajů v této faktuře provede kupující převod. Při převodu je důležité uvádět variabilní symbol, který bude identifikovat platbu.
Zboží bude expedováno až po připsání dané částky na účet prodávajícího.

 

Dodání objednávky
Objednané zboží zasíláme s příplatkem 5,- Kč za balné,které se automaticky připočítává v objednávce .
Cena za poštovné činí :
platba předem bank. účet - 73,- Kč ( nezávisle na váze zásilky, proto je lepší objednat více zboží )
dobírkou : 110,- Kč ( nezávisle na váze zásilky , proto je lepší objednat více zboží )
objednávka s částkou za zboží vyšší než 1800,- Kč je poštovné zdarma.
Pokud máme objednané zboží skladem, odešleme je na adresu zákazníka nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.
Pokud není všechno objednané zboží skladem , dohodne prodejce s kupujícím možnost pozdějšího odeslání objednávky.
Veškeré zboží zaslané Českou poštou vám bude zasláno jako doporučená zásilka nebo doporučený balík (dle dodacích lhůt České pošty).
V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, neprodleně o této skutečnosti informujeme zákazníka elektronickou poštou nebo telefonicky.
Osobní vyzvednutí - zboží lze objednat přes internetový obchod a vyzvednout na kamenném obchodě ve Znojmě.
Bohužel ceny z internetové objednávky  jsou upraveny na ceny ,které platí pro kamenný obchod,nelze tedy požadovat osobní vyzvednutí objednávky za internetové ceny.

Záruční doba 
začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba a práva z odpovědnosti za vady se u veškerého sortimentu řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, reklamace jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Záruční doba je 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční doba delší. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Spotřebitel má při uplatnění záruky:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. 

Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení:
Zákazník, který je spotřebitelem, má dále v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy (nejlépe spolu s vráceným zbožím) doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od převzetí zboží.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
na dodávku zboží , jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího 
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Postup při odstoupení od smlouvy
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, a to telefonicky na číslo: 602 935 245, nebo elektronicky prostřednictvím mailu.
Při odstoupení od smlouvy je nutno uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit doklad o koupi zboží.
Dodavatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen zákazníkovi vrátit případnou již uhrazenou platbu za zboží. Tato bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze jsou uhrazeny formou dle dohody z pravidla převodem na účet zákazníka.

Postup při reklamaci zboží

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. 
Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je toto doporučeno pro urychlení vyřízení reklamace. Nepředloží-li spotřebitel uvedené doklady, musí prokázat koupi zboží u prodávajícího jiným vhodným způsobem.
Pokud je reklamované zboží zasíláno poštou, doporučujeme jej odeslat doporučeně a pojistit jej na částku v hodnotě ceny zboží.
Prodávající bez zbytečného odkladu (tj. ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od obdržení reklamace a reklamovaného zboží) reklamaci vyřídí. Je-li třeba odborného posouzení reklamované vady, podá prodávající kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace s tím, že reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
K uplatnění reklamace můžete také využít naší kamenné prodejny.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, popř. dalších nutných nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).


 

Aktualizováno ( úterý 02. června 2015, 11:21 )
<Předchozí

spacer.png, 0 kBPřihlásit se

Přihlašovací jméno

Heslo

Zapamatovat
Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej

Zde nás najdete:
jak se k nám dostanete
spacer.png, 0 kB
   


PleteniProRadost.cz 2009